Izolační skla | výroba izolačních sklel

http://www.stoproseni.cz/
Mirror heat Problemy oken Bezrámové zasklení Meziskelní žaluzie SKLO S Ug=0,3W/m2K Chytré sklo
Jste zde: Úvod > Technická podpora > Montážní podmínky

Montážní podmínky

Technické informace

Následující text obsahuje nejdůležitější informace týkající se skel ve výrobním a montážním procesu a rozhodně neobsahuje všechny informace, které může montážní pracovník potřebovat. V takovém případě odkazujeme na technické příručky, kterých vyšla celá řada, např. Stavební sklo, vydal Saint Gobain 1998, Glas und Praxis, vydal Glas Trösch AG 2000.

Specifikace rozměrů a tolerancí u izolačních skel

Maximální vyrobitelné rozměry dvojskla na lince jsou 3500 x 2500 mm. Maximální vyrobitelné rozměry trojskla na lince jsou 1300 x 1700 mm.
Minimální vyrobitelné rozměry dvojskla i trojskla na lince jsou 350 x 160 mm. Jiné rozměry lze vyrobit po dohodě se zákazníkem.

Závislost použité síly skel na rozměrech dvojskla

S ohledem na stávající stavební předpisy je třeba při rozhodování o použití určité síly skleněných tabulí do dvojskla brát v úvahu rozměr dvojskla. Vnější sklo musí odolávat působení různých sil a tlaků působených větrem i jinými faktory.

Montážní podmínky

Aby zůstaly zachovány funkce izolačních skel, je třeba dodržet následující pokyny pro montáž:

 1. Při osazení izolačního skla do drážky otvorové konstrukce je nutno zachovat požadované dilatační spáry a vůle
 2. Velikost izolačních skel nelze dodatečně upravovat
 3. Izolační sklo nesmí být v přímém styku s otvorovou konstrukcí
 4. Otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání skla
 5. Zasklívací drážka musí být před montáží zbavena všech nečistot a překážek, které by mohly přijít do styku s izolačním sklem
 6. Zasklívací drážka musí být suchá a zbavena prachu a mastnot před nanášením těsnícího materiálu
 7. Zasklívací drážka musí být dostatečně hluboká, aby zakryla hliníkový distanční rámeček a tmelení izolačního skla
 8. Zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu
 9. Celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům
 10. Použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům, se kterými přijde do styku
 11. Ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky, apod.
 12. Nejmenší přístupná vzdálenost od topných těles je 30 cm proti ploše skla
 13. Je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad

Uložení podložek izolačních skel

podložek má za úkol zafixovat polohu izolačního skla v rámu tak, aby se přeneslo zatížení přes kotvící místa nebo přes závěsné body křídel. Přitom musí být trvale zajištěno:

 • že se rámy a křídla v žádném případě nezpříčí, nezkříží
 • že se tabule v žádném místě nedotkne rámu nebo konstrukčních dílů, jako např. šroubů
 • že tabule skla nepřevezme od rámu žádnou nosnou funkci

Uložení podložek izolačních skelUložení Nosné podložky nesou tabuli skla v rámu, distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Podložky by měly být dlouhé 80 – 100 mm v závislosti na hmotnosti skla, jejich šířka má být o 2 mm větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka je minimálně 5 mm. Podložky mohou být vyrobeny z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu, APTK, PE nebo silikonového profilu. Podložky musí být v rámu zajištěny proti posunu. Vzdálenost podložek od rohu skla by zpravidla měla odpovídat délce podložky.

Uložení podložek u skel s fólií Heat Mirror

Při usazování izolačního dvojskla Interm Heat Mirror do rámu je bezpodmínečně nutné, aby distanční a  nosné podložky ležely pod oběma skleněnými tabulemi. Pokud by ležely pouze na distančním rámečku, dojde k deformaci fólie uvnitř dvojskla. V tomto případě nenese společnost Izolační skla a.s. žádnou odpovědnost.

Špatné uložení podložek

Špatné uložení podložek

Zasklívání do plného tmelového lože

Zasklívání do plného tmelového lože Zasklívání s použitím tmelů se provádí při vnějších teplotách vyšších jak +5 stupňů C. Drážka otvorové konstrukce se předtmelí trvale plastickým tmelem (nelze používat sklenářský tmel), rozmístíme podložky, vložíme očištěné izolační sklo. Provedeme oboustranné dotmelení po celém obvodu a očistíme přebytečný tmel. Na závěr upravíme vnější obvod spáry sešikmením tmelu.

Zasklívání pomocí těsnící pásky

Zasklívání pomocí těsnící pásky Při tomto způsobu je těsnící pásku nutné nalepit po celém obvodu drážky. Na ni položíme izolační sklo, podložíme jej nosnými a vystředíme distančními podložkami. Na převrácenou plochu izolačního skla nalepíme po celém obvodu další pásku a nasadíme zasklívací lištu. Obvod očistíme a uzavřeme trvale plastickým tmelem tak, aby hrana byla sešikmena. Nakonec je nutné provést odvzdušnění drážky.

Tlakové zasklení

Tlakové zasklení Pro montáž izolačních skel do kovových nebo plastových křídel otvorových konstrukcí je vhodné použít tlakové zasklení. Těsnící profil, který je v rozích svařený nebo lepený, plní funkci těsnění obvodu. Svíravý tlak těsnícího profilu musí být natolik vysoký, aby izolační sklo odolávalo mechanickému namáhání při trvalé těsnosti spáry.

Přeprava, skladování, manipulace

Přeprava, skladování, manipulace Izolační sklo musí být při krátkodobém skladování uloženo v suchém, krytém prostředí, chráněné před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením.Při dlouhodobém skladování je nutno navíc zajistit uložení izolačních skel v tmavé místnosti se zamezením přístupu světla.
Přeprava izolačních skel se provádí na vratných kovových paletách. Po sejmutí izolačních skel z přepravní palety se skladují vždy na hraně kolmo k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Při manipulaci se skly a při přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému dotyku a zejména aby nedocházelo k nárazům na hrany skel.
Mezi izolační skla je třeba vkládat korkové proložky, které zamezují vzájemnému plošnému styku izolačních skel. Proložky je nutno umístit v rozích přibližně 5-10 cm od hrany skla. U větších formátů je třeba umístit proložky i uprostřed plochy skla. Maximální počet kusů izolačních dvojskel, které jsou opřeny v řadě za sebou, je 16-20 dle váhy skel.
Dvojskla s drátosklem je třeba skladovat samostatně po jednotlivých kusech, aby nedocházelo k přehřátí skel a k velké akumulaci tepla ve sklech. Vlivem toho dochází k pnutí, které může způsobit lom skla případně poškození. Taktéž je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, dokud tato skla nejsou zabudována.

Ošetření a péče o skla po montáži zabudovaná ve stavbě

Je třeba zajistit ochranu skla při svařování , řezání a broušení v blízkosti skla proti odletujícím jiskrám, protože hrozí poškození skla, tzv. perlový efekt.
Taktéž je nutné chránit skla proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno, beton atd, z důvodu hrozícího nebezpečí poleptání skla.
V případě zašpinění chemikáliemi je nutné skla co nejrychleji vyčistit.

Atypické tvary skel

Při požadavku na atypický tvar je třeba zadat do objednávky číslo atypu a dále všechny požadované parametry, které se k danému atypu vztahují v přesně určeném pořadí.
Atyp zalomeno c.1 Atyp zalomeno c.2

Definice a vysvětlivky k tabulkám

Koeficient prostupu tepla – k , U-value – základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Čím menší je hodnota k, tím větší je tepelná izolace. Měrnou jednotkou je Wm-2K-1.
Činitel propustnosti celkové energie slunečního záření g – udávaný v %, skládá se z přímého prostupu energie (transmise) stavebním dílcem (sklem) a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem do místnosti. Čím vyšší hodnota parametru g, tím horší vlastnosti má sklo v letních měsících z hlediska průniku tepla okny do místnosti.
Solární faktor – střední parametr propustnosti globálního záření prvkem zasklení ve vztahu k nezasklenému okennímu otvoru (hodnota g/100)
Faktor b (SC) – stínící faktor, shading coefficient, je střední faktor prostupu sluneční energie, vztažený na činitele propustnosti celkové energie (hodnota g) u jednoduché tabule silné 4 mm. Je to faktor sloužící pro výpočet spotřeby tepla objektu. Faktor b= g/0,87
Index Ra přenosu barev – charakterizuje vliv vizuálního přenosu přes sklo pro rozpoznání barev uvnitř místnosti. Optimální přenos je charakterizován hodnotou indexu = 100.

 

nahoru

Copyright 2024 © Izolační skla a.s.